Privacybeleid

Wat valt onder deze verklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die verzameld worden door de EnTranCe Award website. Binnen deze Verklaring moet duidelijk worden welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe dit gebeurt. De beveiligingsmaatregelingen die getroffen worden en daarnaast ook wat de rechten van de betrokkenen zijn op grond van de wet. Deze privacyverklaring dekt alleen de EnTranCe Award website. EnTranCe is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en dat betekent dat de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool Groningen ook van toepassing is. Privacyverklaring Hanzehogeschool Groningen

Privacy beginselen

Binnen de EnTranCe Award worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. EnTranCe doet aan dataminimalisatie en verwerken alleen de gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor haar doeleinden. 

Wat zijn persoonsgegevens en wat voor persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als alle gegevens, direct of indirect, waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Binnen de EnTranCe Award website worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Deze staan hieronder uitgewerkt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele opmerkingen die u maakt binnen het aanmeldformulier.

 Deze gegevens worden verzameld doormiddel van het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier. 

Verwerkingsdoeleinden

De EnTranCe Award wordt uitgereikt aan personen, bedrijven of organisaties. Deze personen hebben of zijn aangemeld doordat het formulier is ingevuld. Deze gegevens heeft EnTranCe nodig om deze aanmeldingen te identificeren. Verder is er de mogelijkheid dat EnTranCe deze gegevens gebruikt om contact te leggen met de betrokkenen voor werkzaamheden die betrekking hebben op het uitreikingsproces. De grondslagen voor de verwerking van deze gegevens zijn op grond van Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en het gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f). 

Rechten betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u rechten die betrekking hebben op uw gegevens. Deze rechten zijn, en zullen wij altijd handhaven:

  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om ge├»nformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om toegang tot de persoonsgegevens die wij bewaren.
  • Het recht op beroeping tot verwijdering al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen/corrigeren.  

Mocht u nog vragen hebben over uw rechten na het lezen van deze privacyverklaring over de wijze van verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens. Kunt u deze vraag sturen naar het onderstaande adres. 

Beveiligingsmaatregelingen

De Hanzehogeschool heeft een Privacy en Security beleid 2021-2022 vastgesteld en uitgedragen in haar organisatie. Zo zijn een groot aantal technische maatregelen genomen om onze systemen en data te beveiligen.

De persoonsgegevens worden binnen Nederland opgeslagen en verlaten het land niet.

Procedure melding datalekken

Als je van mening bent of vermoed dat persoonsgegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn, vragen wij jou dit direct te melden bij ict-security@org.hanze.nl of bel met 050 595 4566.

Bewaartermijnen 

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dit betekent dat na afloop van de EnTranCe Award uw gegevens volledig verwijderd worden. Dit zal plaatsvinden na 6 maanden na uitreiking van de EnTranCe Award.

Vragen en Klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen: EnTranCe stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de Hanzehogeschool, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: ict-security@org.hanze.nl  

Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Autoriteit Persoonsgegevens

Versie 1.0 18 Maart 2022